Zwolnienie ze schedy spadkowej

Katarzyna Pluta24 marca 20182 komentarze

Dziś chciałabym wyjaśnić zagadnienie związane z zapisami zawartymi w aktach notarialnych dotyczących darowizn.

Zwolnienie ze schedy spadkowej

Jeśli otrzymałaś/otrzymałeś darowiznę i w akcie notarialnym jest zapis, że darowizna następuje ze zwolnieniem z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową to nie oznacza to, że jesteś zwolniona/y z zapłaty zachowku.

Takie wyobrażenie ma większość obdarowanych. Jest ono niestety mylne.

Spotkałam się z sytuacjami, że notariusz doradził taki zapis bo to będzie chronić przed zapłatą w przyszłości zachowku. W takim wypadku jest to błędna informacja.

Zadajesz pewnie pytanie jakie znaczenie ma zatem zapis o zwolnieniu  darowizny z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową. Otóż ma to znaczenie przy podziale spadku.

Zgodnie z art. 1039 kodeksu cywilnego  jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Zobrazuję to przykładem:

Spadkodawca miał dwoje dzieci: Marię i Jana. Maria dostała od swojego ojca darowiznę mieszkania o wartości 200 000 zł – w umowie darowizny był zapis, że darowizna następuje ze zwolnieniem z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową. Jan nie dostał za życia ojca żadnej darowizny od niego. Spadek został nabyty na podstawie ustawy przez Marię i Jana po 1/2 części każde z nich. W skład spadku wchodzi mieszkanie o wartości 200 000 zł.  Maria i Jan nabywają wymienione mieszkanie po 1/2 zgodnie z udziałami nabytymi w spadku. Obydwoje chcą dokonać podziału spadku i sprzedać mieszkanie. Każdy z nich ma prawo do połowy środków ze sprzedaży mieszkania. Gdyby Maria otrzymała darowiznę bez wyżej wymienionego zwolnienia to całe mieszkanie przy podziale spadku otrzymałby Jan, gdyż Maria dostała wcześniej darowiznę o tej  samej wartości.

Podsumowując zwolnienie darowizny z obowiązku zaliczenia ze schedy spadkowej nie chroni przed zapłatą zachowku.  Ma on jedynie znaczenie przy podziale spadku.

Długi spadkowe a zachowek

Katarzyna Pluta17 marca 2018Komentarze (0)

Długi spadkowe a wysokość zachowku

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również pasywa czyli inaczej długi spadkowe.

Jeśli jesteś spadkobiercą i musisz zapłacić komuś zachowek to aby oszacować jego wysokość trzeba obliczyć tzw. substrat masy spadkowej. Inaczej mówiąc chodzi o to aby od aktywów spadku odjąć długi spadkowe. Dopiero od tzw. czystej wartości spadku obliczamy wysokość zachowku.

Co można zaliczyć do długów spadkowych?

Długi spadkoweDługami spadkowymi są różnego rodzaju zobowiązania, które zaciągnął za życia spadkodawca a których nie zdążył uregulować np. pożyczki, kredyty, zaległości w opłatach za mieszkanie itp.Do długów spadkowych zalicza się również koszty pogrzebu, nagrobka czy też koszty postępowania spadkowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat serdecznie polecam artykuł mojej koleżanki Adw. Małgorzaty Woźniak „Koszty pogrzebu jako dług spadkowy” .

Nie zalicza się do długów spadkowych kosztów opieki poniesionych na spadkodawcę. To zagadnienie bardzo często pojawia się w różnych sprawach, którymi się zajmuje.

Czy można się domagać zwrotu kosztów za opiekę nad matką/ojcem?

O zwrot  kosztów związanych z ostatnią chorobą spadkodawcy i jego utrzymaniem może wystąpić spadkobierca, na którym ciążył obowiązek alimentacyjny wobec zmarłego. A taki obowiązek, wynikający z więzi rodzinnych, obciąża dorosłe, samodzielne dzieci względem rodziców i to w pierwszej kolejności.

Jego celem jest zapewnienie rodzicom koniecznych środków utrzymania, ale także codziennej pomocy, wsparcia, opieki podczas choroby. Jeśli rodzic ma dwoje dzieci, to obowiązek alimentacyjny obciąża każde z nich w takim stopniu, na jaki pozwalają możliwości zarobkowe i majątkowe dzieci. Jeśli jedno z rodzeństwa sumiennie opiekuje się rodzicem, a inne się od tego uchyla, choć mogłoby pomóc przynajmniej finansowo, to pierwsze może żądać od drugiego zwrotu kosztów opieki nad tatą czy mamą. Jest to tzw. roszczenie regresowe, o którym mówi art. 140 kodeksu rodzinnego. Osoba, która poniosła koszty opieki ma prawo wystąpić z powództwem regresowym przeciwko np. rodzeństwu o zwrot części  kosztów poniesionych na utrzymanie mamy/taty i ich leczenie podczas ostatniej choroby.

******

Poczytaj także:

Zachowek dla dziecka nienarodonegoDziecko, które zostało poczęte za życia spadkodawcy i urodziło się po jego śmierci nabywa prawo do zachowku nawet jeśli spadkodawca nie wiedział o jego istnieniu.

Zachowek dla nienarodzonego dziecka

Załóżmy, że mamy do czynienia z następującym stanem faktycznym: Pan Kowalski sporządza testament w którym do całego spadku powołuje swoją córkę oraz jednocześnie wydziedzicza swojego syna. Pół roku po śmierci Pana Kowalskiego wydziedziczonemu synowi rodzi się dziecko, które było poczęte gdy jeszcze żył. Pan Kowalski nie wiedział o jego istnieniu.

Stosownie zaś do art. 927 § 1 k.c. nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje, jednakże według § 2 tego przepisu dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Jako spadkobierca jest więc traktowane także dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku (tzw. nasciturus). Warunkiem jednak by przystąpiło ono do grona spadkobierców jest poczęcie przed śmiercią spadkodawcy i żywe urodzenie. Otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.).

Skoro zaś dziecko w opisanym przeze mnie przypadku urodziło się 6 miesięcy po śmierci spadkodawcy to niewątpliwie w chwili otwarcia spadku zostało już poczęte. Fakt, że urodziło się żywe oznacza zaś, iż mogłoby dziedziczyć po swoim zmarłym dziadku, a zatem mogło również być uprawnione do zachowku po nim.

Zatem, zachowek dla nienarodzonego dziecka to nie mit.

Dziecko, które narodzi się po śmierci spadkodawcy, może dziedziczyć i może nabyć prawo do zachowku o ile zostało poczęte za życia spadkodawcy.

Wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

 Warszawa 3.03.2018r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie

I Wydział Cywilny

Ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

 

Wnioskodawca:          Jan Kowalski

Ul. Miła 2

00-508 Warszawa

Pesel: 58761211000

 

Przeciwnik:                 Janina Kowalska

Ul. Miła 2

00-508 Warszawa

 

Wps: 30 000 zł

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

W imieniu własnym wnoszę o zawezwanie do próby ugodowej Janiny Kowalskiej poprzez zapłatę na rzecz Jana Kowalskiego kwoty 30 000 zł tytułem zachowku po zmarłej Bogusławie Kowalskiej.

UZASADNIENIE

Bogusława Kowalska zmarła 3 maja 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2017r. stwierdził, że spadek po Bogusławie Kowalskiej na podstawie testamentu nabyła w całości córka Janina Kowalska.

Spadkodawczyni miała dwoje dzieci Jana Kowalskiego oraz Janinę Kowalską.

Zgodnie z zrt. 991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). § 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Mając powyższe na uwadze w związku z tym, że Jan Kowalski nie został powołany do spadku po swojej matce to na podstawie powołanego wyżej przepisu przysługuje mu prawo do zachowku.

W skład spadku po zmarłej Bogusławie Kowalskiej wchodzi mieszkanie położone w Warszawie przy ul. Lawendowej 3 o wartości 120 000 zł. Gdyby dziedziczenie odbyło się na mocy ustawy –  udział Jana Kowalskiego w spadku wynosiłyby 1/2. Zatem należny mu zachowek stanowić będzie równowartość ¼ wartości masy spadkowej, tj. kwotę 30 000 zł.

 

 

Załączniki:

– odpis wniosku

– dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 300 zł.

Zawezwanie do próby ugodowej

Katarzyna Pluta09 lutego 20182 komentarze

Zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zachowek– co to oznacza i jakie ma skutki?

Jakiś czas temu pisałam o tym, że warto podejmować próby porozumienia się w sprawie zapłaty zachowku.

Zawarcie ugody jest możliwe na każdym etapie postępowania. Zdarzają się sytuację, że strony porozumiewają się zanim skierują sprawę na drogę sądową. Jeśli ten temat Cię interesuję to więcej przeczytasz o tym w moim wpisie pt. ” Ugoda w sprawie zachowku po rodzicach”, który znajduje się tutaj.

Dzisiejszy wpis chciałabym poświęcić tematyce zawezwania do próby ugodowej.

Zawezwanie do próby ugodowej jest to wniosek, który kierujemy do Sądu o zawarcie ugody w konkretnej sprawie.  W sprawie o zachowek zanim złożysz pozew możesz najpierw wystąpić z powyższym wnioskiem. Musisz w nim wskazać z kim chcesz zawrzeć ugodę i jakiej treści ma być ta ugoda. Do wniosku nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Jest to uproszczona forma dzięki której możesz zaoszczędzić czas i pieniądze o ile oczywiście do ugody dojdzie.

Ile kosztuje złożenie wniosku zawierającego zawezwanie do próby ugodowej?

Złożenie wniosku wiąże się z opłatą 40 zł lub 300 zł. Ta większa opłata dotyczy spraw w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 15 000 zł. Prawda, że nie kosztuje to dużo? Jeśli żądasz zapłaty zachowku w wysokości 50 000 zł, w przypadku złożenia pozwu musisz zapłacić wpis sądowy w wysokości 2500 zł. Różnica jest więc spora 🙂

Pewnie jesteś ciekaw jak przebiega takie postępowanie przed Sądem. Sąd wyznaczy rozprawę o której zawiadomi osobę składającą wniosek oraz stronę przeciwną. Nie ma obowiązku stawiennictwa, ale oczywiście jeżeli ktoś się nie stawi do zawarcia ugody nie dojdzie. Jeśli natomiast stawią się obie strony to Sąd pyta czy strony chcą zawrzeć ugodę. Jeśli strona zawezwana odpowie, że „nie” Sąd stwierdza w protokole, że do zawarcia ugody nie doszło. Jeśli natomiast będzie akceptacja to Sąd sporządzi ugodę, którą strony podpiszą na rozprawie. Jest możliwość modyfikacji warunków ugody. Ugoda zastępuje wyrok Sądu.

Napiszę jeszcze o jednej zalecie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej a mianowicie złożenie takiego wniosku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek. Czasami więc próba zawarcia ugody będzie miała istotne znaczenia w Twojej sytuacji.