Przerwanie biegu przedawienia

Katarzyna Pluta08 czerwca 2017Komentarze (1)

Pisałam już o tym, że roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu – Przedawnienie zachowku.

Ostatnio zgłosiła się do mnie klientka, której przysługiwało roszczenie o zachowek, które miało  przedawnić się za kilka dni. Co zrobić w takiej sytuacji aby nie dopuścić do przedawnienia prawa do zachowku?

Zgodnie z art. 123 § 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

  3. przez wszczęcie mediacji.

Pierwszym oczywistym sposobem jest wniesienie pozwu o zapłatę zachowku do Sądu. Bieg przedawnienia zostanie przerwany i nie biegnie przez czas trwania postępowania. WAŻNE –  powództwo musi zostać złożone skutecznie, czyli nie może nastąpić zwrot pozwu np. z powodu nieopłacenia czy braków formalnych.

Kolejnym sposobem z którego możesz skorzystać jest wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Jeśli nie masz już czasu na przygotowanie pozwu możesz skorzystać z próby polubownego załatwienia Twojej sprawy. Samo przygotowanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jest proste. Nie trzeba do wniosku załączać żadnych dokumentów. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40 zł, gdy wysokość zachowku nie przekracza kwoty 10 000 zł lub 300 zł gdy kwota zachowku jest większa. Skuteczne złożenie wniosku przerywa bieg przedawnienie Twojego roszczenie i w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia ugody przedawnienie biegnie od nowa.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 10 października 2013r., sygn. akt: III CZP 53/13 wskazał, że przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zachowek następuje również wtedy, gdy spadkobierca ustawowy, któremu przysługuje zachowek przeciwko innemu spadkobiercy ustawowemu, składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Nie przerywa natomiast biegu przedawnienia wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty zachowku zobowiązanemu do jego zapłaty. Dopiero gdy osoba zobowiązana do zapłaty zachowku odpowie na wezwanie wyrażając chęć zapłaty zachowku dojdzie do uznania roszczenia o zachowek, co powoduje, że bieg przedawnienia zostaje przerwany.

Bez wątpienia, jeśli jesteś osobą uprawnioną do zachowku, najlepiej jest nie zwlekać z podjęciem działań mających na celu zaspokojenie Twojego roszczenia.

Podsumowanie odwiedzin na blogu

Katarzyna Pluta31 maja 2017Komentarze (0)

Po kilku miesiącach pracy nad moim blogiem nadszedł czas posumowań. Choć prawie codziennie śledzę statystyki bloga i bacznie obserwuje ile osób mnie odwiedza to do tej pory nie sprawdzałam, które wpisy cieszyły się największym zainteresowaniem.

Najchętniej czytanym wpisem  jest Darowizna a zachowek i muszę Ci powiedzieć, że wcale mnie to nie dziwi. Dlaczego? Dlatego, że klienci mojej Kancelarii, którzy zgłaszają się do mnie na poradę często przychodzą z takim zagadnieniem, a więc liczba odwiedzin jest odzwierciedleniem ogólnego zapotrzebowania na poradę prawną w tym zakresie.

Chętnie czytanym tematem jest również wpis  Jak uniknąć zapłaty zachowku?  Zainteresowanie tym wpisem jest podobne choć jest to  zdecydowanie inna grupa klientów.

Dużą popularnością cieszy się również Wzór pozwu o zachowek . Cieszę, że ten wzór jest pomocny tym, którzy samodzielnie występują w sprawach o zachowek.

Jeśli interesuje Cię jakieś zagadnienie o którym mogłabym napisać to proszę o wpisanie Twojej propozycji tematu na blogu. Postaram się o tym napisać. Może w ten sposób uda mi się stworzyć wpisy, które będą cieszyły się jeszcze większą popularnością.

Zapraszam do wpisywania tematów na listę PROPOZYCJE NA TEMATY DO BLOGA.

Pisałam jakiś czas temu o tym, że nie zawsze do sprawy o zachowek konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Pisałam również o tym kiedy warto przed złożeniem pozwu o zachowek takie postępowanie przeprowadzić. – tutaj.

Od 2 października 2008r. zamiast kierować wniosek do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku możesz podpisać akt poświadczenia u notariusza. Ustawodawca umożliwił w ten sposób załatwianie spraw spadkowych sprawnie, bo można to zrobić niemalże od ręki. W Sądach czas rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest dłuższy.

Kiedy notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ?

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, kiedy wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi stawią się jednocześnie przed notariuszem i zgodnie zażądają poświadczenia dziedziczenia (nie może więc istnieć między nimi jakikolwiek spór), a nadto złożą wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.

Notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia

a) gdy nie wszyscy spadkobiercy chcą lub mogą złożyć osobiście przed notariuszem jednobrzmiące oświadczenia o rodzinie spadkodawcy bądź pozostawionych przez niego testamentach,

b) kiedy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu szczególnego,

c) kiedy spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 r.,

d) gdy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) gdy w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Nie będzie możliwe zatem podpisanie aktu poświadczenia dziedziczenia jeśli jest testament, który jest kwestionowany przed jednego ze spadkobierców.  Zdarzają się również takie sytuacje, że treść testamentu budzi wątpliwości co do jego interpretacji, wtedy notariusze odmawiają sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia i odsyłają do Sądu, który rozstrzyga w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku wszelkie kwestie związane z interpretacją testamentu.

Jeśli w testamencie zostało zawarte wydziedziczenie i z przyczynami tego wydziedziczenia się nie zgadzasz to możesz je kwestionować dopiero wytaczając powództwo o zachowek.

W 2009r. został utworzony Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD). Rejestr zawiera informację o miejscu przechowywania sporządzonych notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia. Notariusze mają prawo do dokonywania wpisów w Rejestrze, natomiast zawartość Rejestru jest jawna i publicznie dostępna dla wszystkich obywateli.

Otrzymałam ostatnio wiadomość e-mail  z następującym zapytaniem:

Dzień Dobry Pani Mecenas,

Czy mogłaby mi Pani poradzić, co mogę zrobić gdy żona mojego zmarłego ojca powiedziała, że nie ma zamiaru wypłacić mi należnego zachowku a mieszkanie, które jest jedynym składnikiem spadku zamierza sprzedać. W internecie znalazłem ogłoszenie sprzedaży tego mieszkania. Boję się, że są to działania celowe. Proszę o pomoc?

Pomyślałam, że warto opowiedzieć Ci co można zrobić w podobnej sytuacji.

Jeśli masz podejrzenia, że osoba zobowiązania do zapłaty zachowku (spadkobierca lub osoba obdarowana) nie zamierza wypłacić zachowku i podejmuje kroki mające na celu uniemożliwienie spełnienia roszczenia możesz żądać przed Sądem udzielenia zabezpieczenia np. poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby zobowiązanej do wypłaty zachowku albo poprzez ustanowienie zakazu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Z wnioskiem o zabezpieczenie możesz wystąpić przed złożeniem pozwu o zachowek lub możesz zawrzeć go w pozwie.

Wniosek taki musi spełniać określone wymagania określone przepisami dlatego warto w tej sytuacji zlecić przygotowanie go fachowemu prawnikowi, aby Sąd przyznał Ci zabezpieczenie o które wnosisz.

Przedawnienie zachowku

Katarzyna Pluta22 kwietnia 20172 komentarze

Jak przedawnia się prawo do zachowku?

Zachowek ulega przedawnieniu. Obecnie termin przedawnienia zachowku wynosi 5 lat.

W przypadku gdy spadkodawca nie zostawił testamentu termin 5- letniego okresu przedawnienia liczymy od daty otwarcia spadku, czyli od śmierci spadkodawcy. Jeśli natomiast spadkobranie następuje na podstawie testamentu termin przedawnienia liczymy od daty otwarcia testamentu. Otwarcie testamentu następuje przed Sądem lub u notariusza w obecności wszystkich spadkobierców.

We wcześniejszym okresie czasu obowiązywał 3- letni termin przedawnienia roszczeń o zachowek. Od 23 października 2011 r. obowiązuje nowelizacja do kodeksu cywilnego, która zmieniła ten termin na 5 lat. Zgodnie przepisami przejściowymi roszczenia nieprzedawnione w dniu wejścia w życie nowych przepisów tj. w dniu 23 października 2011 r. przedawnia się dopiero po upływie 5 lat od chwili otwarcia testamentu lub od chwili śmierci spadkodawcy.

Pamiętaj, że sam fakt, że Twoje roszczenie o zachowek uległo przedawnieniu nie oznacza, że nie możesz żądać zapłaty zachowku. Sąd z urzędu nie bada czy roszczenie uległo przedawnieniu, weźmie to pod uwagę dopiero na zarzut drugiej strony.