Wzór pozwu o zachowek

Katarzyna Pluta05 lutego 201725 komentarzy

Postanowiłam zamieścić dla Ciebie wzór pozwu o zachowek. Na końcu znajdziesz kilka pomocnych wskazówek przed złożeniem pozwu do Sądu.

 

WZÓR POZWU O ZACHOWEK

——————————————————————————————————————————-

Warszawa 4 lutego 2017r

Sąd Rejonowy w Siedlcach

I Wydział Cywilny

ul. Fiołkowa 2

00-345 Siedlce

Powód:      Izabela Kryńska

                    ul. Bliska 2 m.24

                    00-000 Warszawa

                    Pesel:  08982323888

Pozwany:   Jan Kropka

                      ul. Daleka 2 m.2

                      00-000 Warszawa

Wartość przedmiotu sporu: 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

POZEW O ZACHOWEK

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. zasądzenie od Jana Kropka na rzecz powódki kwoty 34 999,66 zł, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, aż do dnia zapłaty, tytułem należnego zachowku po zmarłym ojcu Józefie Kropek,
 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania.

Ponadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:

 1. zeznań stron, w trybie art. 299 k.p.c., na okoliczność składu masy spadkowej i jej wartości,
 2. kopii aktu poświadczenia dziedziczenia ………………………Wymień tu wszystkie dokumenty, które chcesz załączyć do pozwu.

Jednocześnie wykonując dyspozycję art. 187§1 ustęp 3 k.p.c. informuję, iż strony nie podjęły prób mediacji i innych pozasądowych metod rozwiązania sporu. Powódka  z uwagi na postawę pozwanego nie widzi takiej możliwości albo strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, gdyż powódka przed złożeniem pozwu wzywała pozwanego do dobrowolnej zapłaty zachowku, jednakże próby te nie przyniosły oczekiwanego efektu i w chwili obecnej powódka nie widzi już możliwości mediacji.

 

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2015r. w Warszawie zmarł ojciec powódki Stanisław Kropka, ostatnio stale zamieszkały w Siedlcach, przy ul. Pięknej 12. W dniu 17 lutego 2016r. w obecności notariusza został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, mocą którego – na podstawie testamentu notarialnego z dnia 2 listopada 2012r., Repertorium A numer 23/2012 – spadek po zmarłym nabył w całości wprost syn Jan Kropka. Izabela Kryńska jest córką zmarłego. W chwili śmierci spadkodawcy żyła również jego małżonka – Katarzyna Kropka. A zatem, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego, powódka odziedziczyłaby po ojcu 1/3 spadku.

Dowód:

 1. kopia aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 17 lutego 2016r., Repertorium A numer 5/2016

Stanisław Kropka oraz jego małżonka – Katarzyna Kropka, byli współwłaścicielami nieruchomości o powierzchni 1000 m2, zabudowanej murowanym domem mieszkalnym o powierzchni 120 m2, położonej przy ul. Pięknej 12 w Siedlcach. W dniu 26 września 1990r. Stanisław Kropka oraz jego małżonka – Katarzyna Kropka darowali synowi Janowi Kropka całą nieruchomość.

Dowód:

 1. umowa darowizny z dnia 26 września 1990r., Repertorium A numer A – IV – 14/1990,
 2. zeznania stron.

Ponadto Stanisław Kropka  posiadał w chwili śmierci rachunek bankowy, na którym prawdopodobnie były zgromadzone środki pieniężne w kwocie 20 000 zł.

Zachowek związany z dokonaną przez spadkodawcę darowizną:

Jak już wskazano powyżej – Jan Kropka otrzymał od rodziców darowiznę w postaci całej nieruchomości przy ul. Pięknej 12 w Siedlcach.

Z art. 991 k.c. wynika, że zobowiązanym z tytułu zachowku w pierwszej kolejności jest spadkobierca. Poza nim odpowiedzialność z tytułu zachowku mogą ponosić także osoby, które otrzymały od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku (art. 1000 – 1001 k.c.). Zatem biorąc pod uwagę treść przytoczonych przepisów oczywistym jest, iż przysporzenie dokonane przez spadkodawcę na rzecz pozwanych podlega zaliczeniu na poczet wyliczenia zachowku przysługującego powódce. Należy również podkreślić, iż zgodnie z przyjętą w doktrynie i orzecznictwie tendencją, nie ma znaczenia, kiedy została dokonana darowizna, a także czy jej przedmiot nadal znajduje się w majątku obdarowanego, liczy się bowiem sam fakt ich dokonania na jego rzecz przez spadkodawcę. Zgodnie z treścią art. 994§1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się spadku darowizn dokonanych więcej niż przed dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Darowizna na rzecz Jana Kropka została dokonana w 1990r. Jan Kropek jest spadkobiercą darczyńców, a zatem w jego przypadku upływ czasu nie będzie miał znaczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Jan Kropek jest obowiązany do zapłaty na rzecz powódki zachowku z tytułu dokonanej na jego rzecz przez spadkodawcę darowizny. Wartość całego przysporzenia na dzień dzisiejszy stanowi kwotę 400 000,00  zł. Do wyliczenia zachowku zaliczać się będzie 1/2 tej kwoty, tj. 200 000 zł, bowiem spadkodawca dokonał darowizny wraz z małżonką, zaś dla przedmiotowej sprawy ma znaczenie  część darowizny od spadkodawcy. A zatem powódce z tego tytułu przysługiwał będzie zachowek w kwocie 33 333 zł, tj. 1/6 tej kwoty. Zgodnie bowiem z treścią art. 991§1 k.c. „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się (…) połowa wartości tego udziału”.

Zachowek związany z dziedziczeniem po spadkodawcy:

Przechodząc do kwestii masy spadkowej po zmarłym Stanisławie Kropka należy wskazać, iż w jej skład wchodzą środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.  Te właśnie środki odziedziczył Jan Kropka.

Spadkodawca w chwili śmierci był właścicielem rachunku bankowego o numerze 987676508688822744 w banku Millennium, na którym znajdowały się środki pieniężne w kwocie 20 000 zł, przy czym do spadku zaliczać się będzie połowa tych środków tj. 10 000 zł. A zatem zachowek należny powódce z tego tytułu zamykać się będzie w kwocie  1666,66 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadny jest wniosek o zasądzenie od pozwanego Jana Kropek na rzecz Izabeli Kryńskiej kwoty 34 999,66 zł tytułem zachowku.

W oparciu o dyspozycję art. 39 k.p.c. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny, albowiem ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy była ul. Piękna 12 w Siedlcach.

W świetle powyższych wyjaśnień, wniosek zawarty w petitum niniejszego pisma jest uzasadniony i konieczny.

Załączniki:

 1. odpis pozwu wraz z załącznikami,
 2. dowód uiszczenia opłaty od pozwu,

 ——————————————————————————————————————————-

 • Pozew trzeba złożyć do Sądu Rejonowego (gdy żądasz zapłaty tytułem zachowku kwoty nie większej niż 75 000 zł ) właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jest to właściwość wyłączna. To znaczy, że nie możesz wybrać innego Sądu.
 • Pozew trzeba opłacić sumą 5% od żądanej kwoty zachowku. Jeśli masz naprawdę ciężką sytuację materialną możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź w części.

{ 25 comments… read them below or add one }

Judyta Luty 6, 2017 o 16:59

Pani Mecenas, czy sąd może nie przyjąć wniosku o zachowek?

Judyta

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Luty 6, 2017 o 18:58

Pani Judyto, Sąd nie może nie przyjąć. Sąd może odrzucić – ale to dopiero po tym jak po wezwaniu do uzupełnienia pozwu pod względem wymogów formalnych nie zostanie to zrobione w określonym terminie albo Sąd może oddalić powództwo po przeprowadzeniu rozprawy.

Odpowiedz

Judyta Luty 11, 2017 o 03:26

Bardzo dziękuję Pani Mecenas za wyjaśnienie!

Gorąco pozdrawiam!
J

Odpowiedz

Prawo spadkowe zachowek Luty 14, 2017 o 20:40

Kasiu, bardzo dobrze napisany pozew i wyjaśnione przepisy. Lepiej niż we wzorze lexa ;]

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Luty 15, 2017 o 10:19

Dziękuję 🙂 Wiadomo, że pozew pisany dla konkretnego klienta nie da się porównać z żadnym wzorem.

Odpowiedz

Grzesiek Styczeń 12, 2018 o 14:57

Dzień dobry, tak z ciekawości zapytam, po co opisywać WPS w pozwie skoro mamy art. 187 par.1 p.1?

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Styczeń 12, 2018 o 19:01

Panie Grzegorzu,
podanie wsp -u jest wymogiem formalnym zgodnie z art. 126 (1) par. 1 kpc i chociaż sprawa o zachowek jest sprawą o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej Sądy wzywają do podania wps-u.

pozdr

Odpowiedz

Marta Luty 5, 2018 o 01:00

Dzień dobry, czy w dowodach do sprawy o zachowek muszę mieć odpis postanowienia Sądu Rejonowego ( zagubiłam go) czy mogę wnieść prośbę w pozwie o dołączenie akt Sądu Rejonowego w … o stwierdzenie nabycia spadku po … sygn. akt…………

pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Luty 5, 2018 o 09:17

Pani Marto może Pani wnieść o dołączenie akt i przeprowadzenie dowodu z postanowienia …
pozdr

Odpowiedz

Marta Luty 5, 2018 o 21:49

bardzo dziękuję Pani Mecenas !

Odpowiedz

Anna Luty 24, 2018 o 14:34

Pani Mecenas, w 2006 roku Rodzice dokonali darowiznę mieszkania na siostrę. Ojciec zmarł w 2009, Mama w 2017. Nigdy nie było postępowania spadkowego. Ja chcę wystąpić o zachowek- czy muszą to być trzy sprawy w Sadze? o nabycie spadku, o dziale spadku i o zachowek? Pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Luty 25, 2018 o 14:14

Witam,

w związku z tym, że napisała Pani do mnie również w wiadomości prywatnej to odpowiem Pani odpisując na wiadomość..pozdr

Odpowiedz

lukasz Marzec 1, 2018 o 20:37

witam pani mecenas chcialbym sie zwrocic o udzielenie informacji na temat spadku .moj dziadek od strony mamy posiada majatek dom blizniak z podworkiem .dziadek ma 82 lata z moja babcia mojej mamy mama jest od wielu lat po rozwodzie .dziadek nie posiada wiecej dzieci ani rodziny oprocz mojej mamy swojej corki mnie wnuczka i mojej corki czyli prawnuczki.o ile mi wiadomo to moja mama jest pierwsza w kolejnosci do dziedziczenia ustawowego ale co jesli moj dziadek by ja wydziedziczyl gdyz moja mama nie ma z nim kontaktu.ja mam posredni ale o ile mi wiadomo to moja corka tez ma prawo do dziedziczenia np zachowku.moja corka jest niepelnoletnia ma 6 lat.corka jest 2011 rok.Wiem rowniez ze dziadek ma rodzine od strony brata i siostry ich dzieci ktorzy mu pomagaja i licze sie z tym ze dziadek moglby im przepisac w testamencie wiec my jako jego zstepni mielibysmy prawo do zachowku.prosze o wyjasnienie w/w sprawy z powazaniem lukasz stankiewicz.

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Marzec 3, 2018 o 14:45

Witam, Panie Łukaszu w celu uzyskania porady proszę się skontaktować z moją Kancelarią lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: katarzynapluta-adwokat@wp.pl. pozdrawiam

Odpowiedz

michal Kwiecień 16, 2018 o 12:17

Szanowna Pani, czy konieczne jest wzywanie do zapłaty czy można od razu wnieść pozew do sądu (bo brat już informował mnie że nie poczuwa się do zapłaty zachowku).
I od kiedy można wnieść pozew o zachowek, czy od razu po odczytaniu testamentu czy dopieror po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku? nie chce żeby pozew był przedwczesny i mi go oddalili i zasądzili koszty na rzecz brata

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Kwiecień 18, 2018 o 16:52

Panie Michale, wezwanie do zapłaty nie jest konieczne. Jeśli już jest wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku to warto poczekać i dołączyć prawomocne postanowienie do pozwu. pozdr

Odpowiedz

Ewa Maj 9, 2018 o 13:30

Witam. Bardzo proszę o informację – obecnie trwa sprawa spadkowa z uwzględnieniem testamentu, w którym matka zapisała swój majątek jednej córce. W odniesieniu do dwojga pozostałych dzieci w testamencie pisze: „Dzieci: syna ……oraz córkę …… z mojej części majątku wydziedziczam.” Czy jest możliwość ubiegania się o zachowek przez „wydziedziczone” dzieci? Nadzieniem, iż wszystkie dzieci dbały o matkę do samej śmierci.
Pozdrawiam Ewa

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Maj 9, 2018 o 21:35

Witam,

Pani Ewo,
pisałam już o tym na blogu, że wydziedziczenie w testamencie nie zawsze jest skuteczne. Zapraszam więc do kontaktu ze mną w celu przeanalizowania Państwa sprawy. pozdr

Odpowiedz

Ewa Maj 9, 2018 o 22:48

Pani Katarzyno. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Poczytałam też i dowiedziałam się sporo interesujących kwesti na Pani blogu. Jest to dla mnie badzo pomocne i wystarczające na chwilę obecną. Co dalej – zobaczymy, sprawa może okazać się rozwojowa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiam

Odpowiedz

Jolanta Lipiec 12, 2018 o 16:11

Dzień dobry. Mam do Pani mecenas pytanie.Moi rodzice byli właścicielami działki (ok. 1700 m2) na której stały dwa budynki mieszkalne,jednorodzinne. Mama zmarła kilka lat temu i w testamencie napisała,że wszystko,co jej się należy zapisuje mnie (córce).Mojego brata,czyli swojego syna -w testamencie pominęła.Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w sądzie -działka została podzielona na pół i wraz z jednym domem została przydzielona mnie. W drugim domu i na połowie działki pozostał ojciec.Brat o zachowek ode mnie nie wystąpił.
Po kilku latach -ojciec swoją część z domem zapisał tylko bratu. Czy po śmierci ojca,który nie uwzględnił mnie w testamencie – należy mi się zachowek po ojcu od brata ?
Poproszę o wskazówkę. Z pozdrowieniami -Jolanta.

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Lipiec 17, 2018 o 11:35

Szanowna Pani,

na podstawie podanych informacji nie jestem w stanie udzielić Pani odpowiedzi na pytanie. Musiałabym uzsyskać od Pani więcej informacji. W sprawa indywidualnych udzielam porad prawnych w Kancelarii lub poprzez zapytanie na e-mail. pozdr

Odpowiedz

Misia Maj 7, 2019 o 09:31

Witam, mam pytanie zmarł męża dziadek, teraz on i jego bracia chcą wnieść wniosek o zachowek, ponieważ ich tata nie żyje a cały majątek dziadka ma jego syn zapisał mu za życia, ojciec męża nie dostał nic, czy mogłabym usyskac pomocy w napisaniu takiego wniosku

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Maj 8, 2019 o 09:12

Tak, oczywiście. Proszę się ze mną skontaktować najlepiej telefonicznie.
pozdr
Katarzyna Pluta

Odpowiedz

Irena Pawlak Maj 23, 2019 o 17:25

Witam.
Mam pytanie :
Moja mama dała w darowiźnie mieszkanie córce brata. Czy mi jako córce należy się zachowek od bratanicy. Chciałabym dowiedzieć jak się zabrać do załatwienia tej sprawy.

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Maj 26, 2019 o 17:06

Witam,
Pani Ireno, aby uzyskać pomoc proszę się ze mną skontaktować poza blogiem. Podaję nr tel. 501 570 500.

pozdr
Katarzyna Pluta

Odpowiedz

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzynapluta-adwokat@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: