Wzór pozwu o zachowek

Katarzyna Pluta05 lutego 201710 komentarzy

Postanowiłam zamieścić dla Ciebie wzór pozwu o zachowek. Na końcu znajdziesz kilka pomocnych wskazówek przed złożeniem pozwu do Sądu.

 

WZÓR POZWU O ZACHOWEK

——————————————————————————————————————————-

Warszawa 4 lutego 2017r

Sąd Rejonowy w Siedlcach

I Wydział Cywilny

ul. Fiołkowa 2

00-345 Siedlce

Powód:      Izabela Kryńska

                    ul. Bliska 2 m.24

                    00-000 Warszawa

                    Pesel:  08982323888

Pozwany:   Jan Kropka

                      ul. Daleka 2 m.2

                      00-000 Warszawa

Wartość przedmiotu sporu: 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

POZEW O ZACHOWEK

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. zasądzenie od Jana Kropka na rzecz powódki kwoty 34 999,66 zł, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, aż do dnia zapłaty, tytułem należnego zachowku po zmarłym ojcu Józefie Kropek,
 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania.

Ponadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:

 1. zeznań stron, w trybie art. 299 k.p.c., na okoliczność składu masy spadkowej i jej wartości,
 2. kopii aktu poświadczenia dziedziczenia ………………………Wymień tu wszystkie dokumenty, które chcesz załączyć do pozwu.

Jednocześnie wykonując dyspozycję art. 187§1 ustęp 3 k.p.c. informuję, iż strony nie podjęły prób mediacji i innych pozasądowych metod rozwiązania sporu. Powódka  z uwagi na postawę pozwanego nie widzi takiej możliwości albo strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, gdyż powódka przed złożeniem pozwu wzywała pozwanego do dobrowolnej zapłaty zachowku, jednakże próby te nie przyniosły oczekiwanego efektu i w chwili obecnej powódka nie widzi już możliwości mediacji.

 

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2015r. w Warszawie zmarł ojciec powódki Stanisław Kropka, ostatnio stale zamieszkały w Siedlcach, przy ul. Pięknej 12. W dniu 17 lutego 2016r. w obecności notariusza został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, mocą którego – na podstawie testamentu notarialnego z dnia 2 listopada 2012r., Repertorium A numer 23/2012 – spadek po zmarłym nabył w całości wprost syn Jan Kropka. Izabela Kryńska jest córką zmarłego. W chwili śmierci spadkodawcy żyła również jego małżonka – Katarzyna Kropka. A zatem, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego, powódka odziedziczyłaby po ojcu 1/3 spadku.

Dowód:

 1. kopia aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 17 lutego 2016r., Repertorium A numer 5/2016

Stanisław Kropka oraz jego małżonka – Katarzyna Kropka, byli współwłaścicielami nieruchomości o powierzchni 1000 m2, zabudowanej murowanym domem mieszkalnym o powierzchni 120 m2, położonej przy ul. Pięknej 12 w Siedlcach. W dniu 26 września 1990r. Stanisław Kropka oraz jego małżonka – Katarzyna Kropka darowali synowi Janowi Kropka całą nieruchomość.

Dowód:

 1. umowa darowizny z dnia 26 września 1990r., Repertorium A numer A – IV – 14/1990,
 2. zeznania stron.

Ponadto Stanisław Kropka  posiadał w chwili śmierci rachunek bankowy, na którym prawdopodobnie były zgromadzone środki pieniężne w kwocie 20 000 zł.

Zachowek związany z dokonaną przez spadkodawcę darowizną:

Jak już wskazano powyżej – Jan Kropka otrzymał od rodziców darowiznę w postaci całej nieruchomości przy ul. Pięknej 12 w Siedlcach.

Z art. 991 k.c. wynika, że zobowiązanym z tytułu zachowku w pierwszej kolejności jest spadkobierca. Poza nim odpowiedzialność z tytułu zachowku mogą ponosić także osoby, które otrzymały od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku (art. 1000 – 1001 k.c.). Zatem biorąc pod uwagę treść przytoczonych przepisów oczywistym jest, iż przysporzenie dokonane przez spadkodawcę na rzecz pozwanych podlega zaliczeniu na poczet wyliczenia zachowku przysługującego powódce. Należy również podkreślić, iż zgodnie z przyjętą w doktrynie i orzecznictwie tendencją, nie ma znaczenia, kiedy została dokonana darowizna, a także czy jej przedmiot nadal znajduje się w majątku obdarowanego, liczy się bowiem sam fakt ich dokonania na jego rzecz przez spadkodawcę. Zgodnie z treścią art. 994§1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się spadku darowizn dokonanych więcej niż przed dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Darowizna na rzecz Jana Kropka została dokonana w 1990r. Jan Kropek jest spadkobiercą darczyńców, a zatem w jego przypadku upływ czasu nie będzie miał znaczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Jan Kropek jest obowiązany do zapłaty na rzecz powódki zachowku z tytułu dokonanej na jego rzecz przez spadkodawcę darowizny. Wartość całego przysporzenia na dzień dzisiejszy stanowi kwotę 400 000,00  zł. Do wyliczenia zachowku zaliczać się będzie 1/2 tej kwoty, tj. 200 000 zł, bowiem spadkodawca dokonał darowizny wraz z małżonką, zaś dla przedmiotowej sprawy ma znaczenie  część darowizny od spadkodawcy. A zatem powódce z tego tytułu przysługiwał będzie zachowek w kwocie 33 333 zł, tj. 1/6 tej kwoty. Zgodnie bowiem z treścią art. 991§1 k.c. „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się (…) połowa wartości tego udziału”.

Zachowek związany z dziedziczeniem po spadkodawcy:

Przechodząc do kwestii masy spadkowej po zmarłym Stanisławie Kropka należy wskazać, iż w jej skład wchodzą środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.  Te właśnie środki odziedziczył Jan Kropka.

Spadkodawca w chwili śmierci był właścicielem rachunku bankowego o numerze 987676508688822744 w banku Millennium, na którym znajdowały się środki pieniężne w kwocie 20 000 zł, przy czym do spadku zaliczać się będzie połowa tych środków tj. 10 000 zł. A zatem zachowek należny powódce z tego tytułu zamykać się będzie w kwocie  1666,66 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadny jest wniosek o zasądzenie od pozwanego Jana Kropek na rzecz Izabeli Kryńskiej kwoty 34 999,66 zł tytułem zachowku.

W oparciu o dyspozycję art. 39 k.p.c. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny, albowiem ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy była ul. Piękna 12 w Siedlcach.

W świetle powyższych wyjaśnień, wniosek zawarty w petitum niniejszego pisma jest uzasadniony i konieczny.

Załączniki:

 1. odpis pozwu wraz z załącznikami,
 2. dowód uiszczenia opłaty od pozwu,

 ——————————————————————————————————————————-

 • Pozew trzeba złożyć do Sądu Rejonowego (gdy żądasz zapłaty tytułem zachowku kwoty nie większej niż 75 000 zł ) właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jest to właściwość wyłączna. To znaczy, że nie możesz wybrać innego Sądu.
 • Pozew trzeba opłacić sumą 5% od żądanej kwoty zachowku. Jeśli masz naprawdę ciężką sytuację materialną możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź w części.

{ 10 comments… read them below or add one }

Judyta Luty 6, 2017 o 16:59

Pani Mecenas, czy sąd może nie przyjąć wniosku o zachowek?

Judyta

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Luty 6, 2017 o 18:58

Pani Judyto, Sąd nie może nie przyjąć. Sąd może odrzucić – ale to dopiero po tym jak po wezwaniu do uzupełnienia pozwu pod względem wymogów formalnych nie zostanie to zrobione w określonym terminie albo Sąd może oddalić powództwo po przeprowadzeniu rozprawy.

Odpowiedz

Judyta Luty 11, 2017 o 03:26

Bardzo dziękuję Pani Mecenas za wyjaśnienie!

Gorąco pozdrawiam!
J

Odpowiedz

Prawo spadkowe zachowek Luty 14, 2017 o 20:40

Kasiu, bardzo dobrze napisany pozew i wyjaśnione przepisy. Lepiej niż we wzorze lexa ;]

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Luty 15, 2017 o 10:19

Dziękuję 🙂 Wiadomo, że pozew pisany dla konkretnego klienta nie da się porównać z żadnym wzorem.

Odpowiedz

Grzesiek Styczeń 12, 2018 o 14:57

Dzień dobry, tak z ciekawości zapytam, po co opisywać WPS w pozwie skoro mamy art. 187 par.1 p.1?

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Styczeń 12, 2018 o 19:01

Panie Grzegorzu,
podanie wsp -u jest wymogiem formalnym zgodnie z art. 126 (1) par. 1 kpc i chociaż sprawa o zachowek jest sprawą o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej Sądy wzywają do podania wps-u.

pozdr

Odpowiedz

Marta Luty 5, 2018 o 01:00

Dzień dobry, czy w dowodach do sprawy o zachowek muszę mieć odpis postanowienia Sądu Rejonowego ( zagubiłam go) czy mogę wnieść prośbę w pozwie o dołączenie akt Sądu Rejonowego w … o stwierdzenie nabycia spadku po … sygn. akt…………

pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Luty 5, 2018 o 09:17

Pani Marto może Pani wnieść o dołączenie akt i przeprowadzenie dowodu z postanowienia …
pozdr

Odpowiedz

Marta Luty 5, 2018 o 21:49

bardzo dziękuję Pani Mecenas !

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: