Wzór pozwu o zachowek

Katarzyna Pluta05 lutego 201733 komentarze

Postanowiłam zamieścić dla Ciebie wzór pozwu o zachowek. Na końcu znajdziesz kilka pomocnych wskazówek przed złożeniem pozwu do Sądu.

 

WZÓR POZWU O ZACHOWEK

——————————————————————————————————————————-

Warszawa 4 lutego 2017r

Sąd Rejonowy w Siedlcach

I Wydział Cywilny

ul. Fiołkowa 2

00-345 Siedlce

Powód:      Izabela Kryńska

                    ul. Bliska 2 m.24

                    00-000 Warszawa

                    Pesel:  08982323888

Pozwany:   Jan Kropka

                      ul. Daleka 2 m.2

                      00-000 Warszawa

Wartość przedmiotu sporu: 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

POZEW O ZACHOWEK

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. zasądzenie od Jana Kropka na rzecz powódki kwoty 34 999,66 zł, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, aż do dnia zapłaty, tytułem należnego zachowku po zmarłym ojcu Józefie Kropek,
 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania.

Ponadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:

 1. zeznań stron, w trybie art. 299 k.p.c., na okoliczność składu masy spadkowej i jej wartości,
 2. kopii aktu poświadczenia dziedziczenia ………………………Wymień tu wszystkie dokumenty, które chcesz załączyć do pozwu.

Jednocześnie wykonując dyspozycję art. 187§1 ustęp 3 k.p.c. informuję, iż strony nie podjęły prób mediacji i innych pozasądowych metod rozwiązania sporu. Powódka  z uwagi na postawę pozwanego nie widzi takiej możliwości albo strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, gdyż powódka przed złożeniem pozwu wzywała pozwanego do dobrowolnej zapłaty zachowku, jednakże próby te nie przyniosły oczekiwanego efektu i w chwili obecnej powódka nie widzi już możliwości mediacji.

 

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2015r. w Warszawie zmarł ojciec powódki Stanisław Kropka, ostatnio stale zamieszkały w Siedlcach, przy ul. Pięknej 12. W dniu 17 lutego 2016r. w obecności notariusza został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, mocą którego – na podstawie testamentu notarialnego z dnia 2 listopada 2012r., Repertorium A numer 23/2012 – spadek po zmarłym nabył w całości wprost syn Jan Kropka. Izabela Kryńska jest córką zmarłego. W chwili śmierci spadkodawcy żyła również jego małżonka – Katarzyna Kropka. A zatem, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego, powódka odziedziczyłaby po ojcu 1/3 spadku.

Dowód:

 1. kopia aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 17 lutego 2016r., Repertorium A numer 5/2016

Stanisław Kropka oraz jego małżonka – Katarzyna Kropka, byli współwłaścicielami nieruchomości o powierzchni 1000 m2, zabudowanej murowanym domem mieszkalnym o powierzchni 120 m2, położonej przy ul. Pięknej 12 w Siedlcach. W dniu 26 września 1990r. Stanisław Kropka oraz jego małżonka – Katarzyna Kropka darowali synowi Janowi Kropka całą nieruchomość.

Dowód:

 1. umowa darowizny z dnia 26 września 1990r., Repertorium A numer A – IV – 14/1990,
 2. zeznania stron.

Ponadto Stanisław Kropka  posiadał w chwili śmierci rachunek bankowy, na którym prawdopodobnie były zgromadzone środki pieniężne w kwocie 20 000 zł.

Zachowek związany z dokonaną przez spadkodawcę darowizną:

Jak już wskazano powyżej – Jan Kropka otrzymał od rodziców darowiznę w postaci całej nieruchomości przy ul. Pięknej 12 w Siedlcach.

Z art. 991 k.c. wynika, że zobowiązanym z tytułu zachowku w pierwszej kolejności jest spadkobierca. Poza nim odpowiedzialność z tytułu zachowku mogą ponosić także osoby, które otrzymały od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku (art. 1000 – 1001 k.c.). Zatem biorąc pod uwagę treść przytoczonych przepisów oczywistym jest, iż przysporzenie dokonane przez spadkodawcę na rzecz pozwanych podlega zaliczeniu na poczet wyliczenia zachowku przysługującego powódce. Należy również podkreślić, iż zgodnie z przyjętą w doktrynie i orzecznictwie tendencją, nie ma znaczenia, kiedy została dokonana darowizna, a także czy jej przedmiot nadal znajduje się w majątku obdarowanego, liczy się bowiem sam fakt ich dokonania na jego rzecz przez spadkodawcę. Zgodnie z treścią art. 994§1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się spadku darowizn dokonanych więcej niż przed dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Darowizna na rzecz Jana Kropka została dokonana w 1990r. Jan Kropek jest spadkobiercą darczyńców, a zatem w jego przypadku upływ czasu nie będzie miał znaczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Jan Kropek jest obowiązany do zapłaty na rzecz powódki zachowku z tytułu dokonanej na jego rzecz przez spadkodawcę darowizny. Wartość całego przysporzenia na dzień dzisiejszy stanowi kwotę 400 000,00  zł. Do wyliczenia zachowku zaliczać się będzie 1/2 tej kwoty, tj. 200 000 zł, bowiem spadkodawca dokonał darowizny wraz z małżonką, zaś dla przedmiotowej sprawy ma znaczenie  część darowizny od spadkodawcy. A zatem powódce z tego tytułu przysługiwał będzie zachowek w kwocie 33 333 zł, tj. 1/6 tej kwoty. Zgodnie bowiem z treścią art. 991§1 k.c. „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się (…) połowa wartości tego udziału”.

Zachowek związany z dziedziczeniem po spadkodawcy:

Przechodząc do kwestii masy spadkowej po zmarłym Stanisławie Kropka należy wskazać, iż w jej skład wchodzą środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.  Te właśnie środki odziedziczył Jan Kropka.

Spadkodawca w chwili śmierci był właścicielem rachunku bankowego o numerze 987676508688822744 w banku Millennium, na którym znajdowały się środki pieniężne w kwocie 20 000 zł, przy czym do spadku zaliczać się będzie połowa tych środków tj. 10 000 zł. A zatem zachowek należny powódce z tego tytułu zamykać się będzie w kwocie  1666,66 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadny jest wniosek o zasądzenie od pozwanego Jana Kropek na rzecz Izabeli Kryńskiej kwoty 34 999,66 zł tytułem zachowku.

W oparciu o dyspozycję art. 39 k.p.c. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny, albowiem ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy była ul. Piękna 12 w Siedlcach.

W świetle powyższych wyjaśnień, wniosek zawarty w petitum niniejszego pisma jest uzasadniony i konieczny.

Załączniki:

 1. odpis pozwu wraz z załącznikami,
 2. dowód uiszczenia opłaty od pozwu,

 ——————————————————————————————————————————-

 • Pozew trzeba złożyć do Sądu Rejonowego (gdy żądasz zapłaty tytułem zachowku kwoty nie większej niż 75 000 zł ) właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jest to właściwość wyłączna. To znaczy, że nie możesz wybrać innego Sądu.
 • Pozew trzeba opłacić sumą 5% od żądanej kwoty zachowku. Jeśli masz naprawdę ciężką sytuację materialną możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź w części.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 33 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Judyta 6 lutego, 2017 o 16:59

  Pani Mecenas, czy sąd może nie przyjąć wniosku o zachowek?

  Judyta

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 6 lutego, 2017 o 18:58

  Pani Judyto, Sąd nie może nie przyjąć. Sąd może odrzucić – ale to dopiero po tym jak po wezwaniu do uzupełnienia pozwu pod względem wymogów formalnych nie zostanie to zrobione w określonym terminie albo Sąd może oddalić powództwo po przeprowadzeniu rozprawy.

  Odpowiedz

  Judyta 11 lutego, 2017 o 03:26

  Bardzo dziękuję Pani Mecenas za wyjaśnienie!

  Gorąco pozdrawiam!
  J

  Odpowiedz

  Prawo spadkowe zachowek 14 lutego, 2017 o 20:40

  Kasiu, bardzo dobrze napisany pozew i wyjaśnione przepisy. Lepiej niż we wzorze lexa ;]

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 15 lutego, 2017 o 10:19

  Dziękuję 🙂 Wiadomo, że pozew pisany dla konkretnego klienta nie da się porównać z żadnym wzorem.

  Odpowiedz

  Grzesiek 12 stycznia, 2018 o 14:57

  Dzień dobry, tak z ciekawości zapytam, po co opisywać WPS w pozwie skoro mamy art. 187 par.1 p.1?

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 12 stycznia, 2018 o 19:01

  Panie Grzegorzu,
  podanie wsp -u jest wymogiem formalnym zgodnie z art. 126 (1) par. 1 kpc i chociaż sprawa o zachowek jest sprawą o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej Sądy wzywają do podania wps-u.

  pozdr

  Odpowiedz

  Marta 5 lutego, 2018 o 01:00

  Dzień dobry, czy w dowodach do sprawy o zachowek muszę mieć odpis postanowienia Sądu Rejonowego ( zagubiłam go) czy mogę wnieść prośbę w pozwie o dołączenie akt Sądu Rejonowego w … o stwierdzenie nabycia spadku po … sygn. akt…………

  pozdrawiam

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 5 lutego, 2018 o 09:17

  Pani Marto może Pani wnieść o dołączenie akt i przeprowadzenie dowodu z postanowienia …
  pozdr

  Odpowiedz

  Marta 5 lutego, 2018 o 21:49

  bardzo dziękuję Pani Mecenas !

  Odpowiedz

  Anna 24 lutego, 2018 o 14:34

  Pani Mecenas, w 2006 roku Rodzice dokonali darowiznę mieszkania na siostrę. Ojciec zmarł w 2009, Mama w 2017. Nigdy nie było postępowania spadkowego. Ja chcę wystąpić o zachowek- czy muszą to być trzy sprawy w Sadze? o nabycie spadku, o dziale spadku i o zachowek? Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 25 lutego, 2018 o 14:14

  Witam,

  w związku z tym, że napisała Pani do mnie również w wiadomości prywatnej to odpowiem Pani odpisując na wiadomość..pozdr

  Odpowiedz

  lukasz 1 marca, 2018 o 20:37

  witam pani mecenas chcialbym sie zwrocic o udzielenie informacji na temat spadku .moj dziadek od strony mamy posiada majatek dom blizniak z podworkiem .dziadek ma 82 lata z moja babcia mojej mamy mama jest od wielu lat po rozwodzie .dziadek nie posiada wiecej dzieci ani rodziny oprocz mojej mamy swojej corki mnie wnuczka i mojej corki czyli prawnuczki.o ile mi wiadomo to moja mama jest pierwsza w kolejnosci do dziedziczenia ustawowego ale co jesli moj dziadek by ja wydziedziczyl gdyz moja mama nie ma z nim kontaktu.ja mam posredni ale o ile mi wiadomo to moja corka tez ma prawo do dziedziczenia np zachowku.moja corka jest niepelnoletnia ma 6 lat.corka jest 2011 rok.Wiem rowniez ze dziadek ma rodzine od strony brata i siostry ich dzieci ktorzy mu pomagaja i licze sie z tym ze dziadek moglby im przepisac w testamencie wiec my jako jego zstepni mielibysmy prawo do zachowku.prosze o wyjasnienie w/w sprawy z powazaniem lukasz stankiewicz.

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 3 marca, 2018 o 14:45

  Witam, Panie Łukaszu w celu uzyskania porady proszę się skontaktować z moją Kancelarią lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: katarzynapluta-adwokat@wp.pl. pozdrawiam

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 18 kwietnia, 2018 o 16:52

  Panie Michale, wezwanie do zapłaty nie jest konieczne. Jeśli już jest wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku to warto poczekać i dołączyć prawomocne postanowienie do pozwu. pozdr

  Odpowiedz

  Ewa 9 maja, 2018 o 13:30

  Witam. Bardzo proszę o informację – obecnie trwa sprawa spadkowa z uwzględnieniem testamentu, w którym matka zapisała swój majątek jednej córce. W odniesieniu do dwojga pozostałych dzieci w testamencie pisze: „Dzieci: syna ……oraz córkę …… z mojej części majątku wydziedziczam.” Czy jest możliwość ubiegania się o zachowek przez „wydziedziczone” dzieci? Nadzieniem, iż wszystkie dzieci dbały o matkę do samej śmierci.
  Pozdrawiam Ewa

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 9 maja, 2018 o 21:35

  Witam,

  Pani Ewo,
  pisałam już o tym na blogu, że wydziedziczenie w testamencie nie zawsze jest skuteczne. Zapraszam więc do kontaktu ze mną w celu przeanalizowania Państwa sprawy. pozdr

  Odpowiedz

  Ewa 9 maja, 2018 o 22:48

  Pani Katarzyno. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Poczytałam też i dowiedziałam się sporo interesujących kwesti na Pani blogu. Jest to dla mnie badzo pomocne i wystarczające na chwilę obecną. Co dalej – zobaczymy, sprawa może okazać się rozwojowa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Jolanta 12 lipca, 2018 o 16:11

  Dzień dobry. Mam do Pani mecenas pytanie.Moi rodzice byli właścicielami działki (ok. 1700 m2) na której stały dwa budynki mieszkalne,jednorodzinne. Mama zmarła kilka lat temu i w testamencie napisała,że wszystko,co jej się należy zapisuje mnie (córce).Mojego brata,czyli swojego syna -w testamencie pominęła.Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w sądzie -działka została podzielona na pół i wraz z jednym domem została przydzielona mnie. W drugim domu i na połowie działki pozostał ojciec.Brat o zachowek ode mnie nie wystąpił.
  Po kilku latach -ojciec swoją część z domem zapisał tylko bratu. Czy po śmierci ojca,który nie uwzględnił mnie w testamencie – należy mi się zachowek po ojcu od brata ?
  Poproszę o wskazówkę. Z pozdrowieniami -Jolanta.

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 17 lipca, 2018 o 11:35

  Szanowna Pani,

  na podstawie podanych informacji nie jestem w stanie udzielić Pani odpowiedzi na pytanie. Musiałabym uzsyskać od Pani więcej informacji. W sprawa indywidualnych udzielam porad prawnych w Kancelarii lub poprzez zapytanie na e-mail. pozdr

  Odpowiedz

  Misia 7 maja, 2019 o 09:31

  Witam, mam pytanie zmarł męża dziadek, teraz on i jego bracia chcą wnieść wniosek o zachowek, ponieważ ich tata nie żyje a cały majątek dziadka ma jego syn zapisał mu za życia, ojciec męża nie dostał nic, czy mogłabym usyskac pomocy w napisaniu takiego wniosku

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 8 maja, 2019 o 09:12

  Tak, oczywiście. Proszę się ze mną skontaktować najlepiej telefonicznie.
  pozdr
  Katarzyna Pluta

  Odpowiedz

  Irena Pawlak 23 maja, 2019 o 17:25

  Witam.
  Mam pytanie :
  Moja mama dała w darowiźnie mieszkanie córce brata. Czy mi jako córce należy się zachowek od bratanicy. Chciałabym dowiedzieć jak się zabrać do załatwienia tej sprawy.

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 26 maja, 2019 o 17:06

  Witam,
  Pani Ireno, aby uzyskać pomoc proszę się ze mną skontaktować poza blogiem. Podaję nr tel. 501 570 500.

  pozdr
  Katarzyna Pluta

  Odpowiedz

  Adam 27 czerwca, 2019 o 22:26

  DAROWIZNY a zachowek
  Proszę o pomoc, mam kilka dni na decyzje ostateczną !!!
  Chodzi mi o napisanie przeciwko siostrze obdarowanej po raz II /pozwu o zachowek do sadu po moim zmarłym ojcu.

  Było to małe gospodarstwo rolne, w maju 2000r. rodzice przekazali na podstawie
  umowy darowizny > (akt notarialny) > grunty orne, oraz łąki mnie oraz siostrze jako równa wartość cenowa.
  Siostra dostała działki po tacie w miejscowości w której się urodził, oraz i po mamie co nabyli w trakcie małżeństwa.
  Ja dostałem działki tylko po mamie z miejscowości w której się urodziła, którą była właścicielką co ujęte w treści aktu N § 2 b) na podstawie umowy darowizny (w formie aktu notarialnego w 1968r PB Notarialne) po swojej mamie a mojej babci > jak rozumuje wchodziło to w skład gospodarstwa rolnego.

  W § 2 w treści aktu notarialnego ( 1 darowizny 2000r w/w) jest napisane że rodzice oświadczyli że umowę zawierają w celu uzyskania uświadczeń z ubezpieczenia społecznego w myśl ustawy z dnia 20-12-1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników. Okazując decyzje KRUS / mama otrzymała prawo pobierania renty rolniczej a tata miał rentę inwalidzka > z ZUS i do końca na niej pozostał.
  Przy tej umowie/darowizny u notariusza pozostawili sobie tam gdzie zamieszkiwali / zachowując własność dom i zabudowania gospodarcze o pow. 0,20 ha , ustanawiając sobie służebność osobistą.

  W lutym 2009 r w/w nieruchomość która sobie wcześniej pozostawili rodzice > przekazali nieodpłatnie siostrze akt notarialny -UMOWA DAROWIZNY , była to zwykła nieodpłatna darowizna
  (o dużo większej wartości niż przekazane wcześniej grunty )/nie informując mnie o tym .
  W tym samym roku kwietniu 2009 r tata po udarze mózgu zmarł , dowiedziawszy się o tej darowiźnie , w sierpniu 2010r zrobiłem postanowienie nabycia spadku.
  Po wejściu przepisów przejściowych 2011 roku 3 na 5 lat (chodzi o przedawnienie zachowku ), w kwietniu 2014r zawezwałem siostrę wnioskiem w sprawie o zachowek do próby ugodowej , w lipcu 2014r na sprawę się nie w stawiła, co pozwoliło przedłużyć o kolejne 5 lat .

  W lutym 2019r wysłałem siostrze ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty zachowku z II UMOWY DAROWIZNY uczynionej na rzecz siostry w lutym 2009r która miała charakter zwykłej darowizny.
  Odpowiedzi nie dostałem do dnia dzisiejszego
  I mam pewne wątpliwości i tu jest pytanie !!!
  Czy nie przegram tej sprawy ponieważ ta pierwsza DAROWIZNA maj 2000r jak pisałem wcześniej
  była za świadczenie rentowe tylko dla mamy , a wyroki sadów mówią że takie darowizny nie wlicza się do substratu przy obliczaniu zachowku czyli nie wchodzą do masy spadkowej > to bym zrozumiał .

  Chce się ubiegać o zachowek po moim zmarłym ojcu w tej darowizny II DAROWIZNY W 2009r
  co miała zwykły charakter przekazania > która była wcześniej w składzie gospodarstwa rolnego
  wyłączając ta nieruchomość z I darowizny za rentę dla mamy w maju 2000r
  Dodaje również > że jak wynika z mojej logiki, że po moim ojcu nie dostałem nic,
  Z 1 darowizny maj 2000r dostałem grunty po mamie, i czy to nie wyczerpało substratu zachowku (czy to nie było z majątku wspólnego) Nie wiem podejścia sądów są rożne i czy nie pociągnie to że wbrew zasadom współżycia społecznego itp.

  Dodaje również że czekam na ta prawdę ponad 10 lat , pazerność siostry nie zna granic ogromnie wpłynęła na rodziców i jej zaufali .
  Mama jeszcze żyje i bardzo żałuję tej decyzji bo wie ze mnie skrzywdziła bo mając na uwadze ile włożyłem
  trudu razem z nimi budując i remontując te nieruchomości ,ale a nie padło to na osobę biedną czy chorą ze można to po prostu i zrozumieć zapomnieć .
  A nie mam innej drogi wyegzekwować moja należność.

  PROSZĘ Z CAŁEGO SERCA O SZYBKĄ ODPOWIEDŻ
  ZA TO Z GÓRY DIEKUJĘ !!!
  Z CAŁYM SZACUNKIEM

  Odpowiedz

  Mirosław 9 stycznia, 2020 o 12:25

  Szanowna Pani,
  1. Jeśli umowa darowizny została zarejestrowana w księdze wieczystej w dniu 29 grudnia 2009 roku, czy jest jeszcze możliwość pozwania o zachowek?
  2. Termin graniczny pozwu to do 5 lat od chwili, śmierci spadkodawcy, czy wydania postanowienia Sądu w którym stwierdził, że nie sporządzono spisu inwentarza ani nie dokonano działu spadku na wniosek ZUS?
  3. Czy jeśli wartość przedmiotu sporu jest powyżej 75 000 zł, to pozew powinien być skierowany do Sądu Okręgowego, a nie Rejonowego?

  Z pozdrowieniami, Mirosław

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 10 stycznia, 2020 o 09:56

  Panie Mirosławie,

  Zachowek przedawnia się po 5 latach od daty śmierci spadkodawcy lub daty otwarcia testamentu o ile taki testament spadkodawca pozostawił.Jeśli wartość przedmiotu sporu jest powyżej 75 000 zł to sprawę kierujemy do Sądu Okręgowego.

  Odpowiedz

  Mirosław 29 stycznia, 2020 o 12:33

  Szanowna Pani Mecenas,
  bardzo dziękuję za odpowiedź!

  Odpowiedz

  Iwona 15 kwietnia, 2020 o 11:57

  Witam Pani Mecenas,
  w roku 2014 moja mama przepisała aktem notarialnym mojej córce dom, który zamieszkiwała wspólnie z nami i córką. Mama zmarła 3 lata temu.
  Po smierci matki nasza corka zaczęła zachowywac sie wobec mnie i ojca bardzo wrogo, traktuje nas jak intruzow w domu. W momencie przepisu wraz z mezem zrzeklismy sie prawa do tego domu na rzecz corki.
  Mam rodzenstwo ktore widzac w jakim polozeniu jestesmy rozmawiało z córka ze w zamian za zachowek im nalezny proponuja dopisanie nas do własnosci domu. Niestety córka kategorycznie odmowila.
  Rodzenstwo chce nam pomoc, chca zlozyc pozew o zachowek. Czy moga zlozyc go w takiej postaci jak propozycja ktora zlozyli corce? Od czego zaczac. Sytuacja jest dla nas bardzo trudna. Proszę o pomoc.

  Odpowiedz

  Katarzyna Pluta 24 kwietnia, 2020 o 15:44

  Dzień Dobry. Na blogu nie udzielam porad prawnych. proszę się ze mną skontaktować w celu uzyskania pomocy prawnej telefonicznie lub meilowo. Sprawa na pewno ma potencjał.

  pozdr

  Odpowiedz

  Paola 21 kwietnia, 2021 o 13:18

  rodzice przeprowadzili się z domku do mieszkania w bloku automatycznie zapisując to mieszkanie na siostrę…, ojciec zmarł w 2016.07 roku…, czy mogę się starać o zachowek ? proszę o darmową poradę pozdrawiam

  Odpowiedz

  Krzysztof 18 maja, 2022 o 09:39

  Dzień dobry Pani Mecenas!
  Po śmierci mojej mamy dowiedziałem się od mojej siostry, że mieszkanie zostało wcześniej przepisane na nią. Czy w związku z tym należy mi się chociaż zachowek? Nie było żadnej sprawy spadkowej i nie wiem nawet na jakiej podstawie zostało przepisane mieszkanie, czy darowizną, czy testamentem?
  Czy bez tych informacji mimo to mogę złożyć pozew o zachowek, bo oczywiście na wezwanie o zachowek siostra nie zareagowała?

  Odpowiedz

  Anna 30 października, 2022 o 16:59

  Dzien dobry Pani Mecenas,
  moj ojciec przepisal swoje dwa mieszkania na dwie wnuczki. Wartosc przedmiotu sporu to 60.000 zl. za jedno mieszkanie i 40.000 zl. za drugie.
  Powinnam wystosowac do Sadu Okregowego jeden wniosek o zachowek uwzgledniajacy te dwie darowizny, czy dwa oddzielne do Sadu Rejonowego?

  Pozdrawiam
  Anna

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: