Wezwanie do zapłaty zachowku

Katarzyna Pluta12 stycznia 2018Komentarze (0)

Jeśli zamierzasz ubiegać się o zachowek warto w pierwszej kolejności wystosować wezwanie do zapłaty.

Po pierwsze z tego powodu, że wymogiem formalnym pozwu jest wskazanie czy były podejmowane próby ugodowe, po drugie dlatego, że od bezskutecznego upływu terminu zapłaty podanego w wezwaniu do zapłaty możesz zacząć naliczać odsetki a po trzecie może uda Ci się uzyskać zapłatę zachowku bez kierowania sprawy na drogę sądową. O tym, że  korzystne jest porozumienie się na drodze poza sądowej pisałam już w tym miejscu,

Zastanawiasz się jak sformułować pismo z wezwaniem do zapłaty?

Możesz skorzystać z mojego wzoru:

Warszawa, dnia 03 stycznia 2018r.

             Sz.P………………………………..

ul.   ………………………………………

 WEZWANIE

do zapłaty zachowku

Działając w imieniu własnym wzywam Panią/Pana do dobrowolnej zapłaty na moją rzecz kwoty ……………. zł tytułem zachowku przysługującego mi po zmarłym w dniu ………………………..ojcu.

Jan Kowalski miał dwoje dzieci. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, II Wydział Cywilny, dnia 27 stycznia 2016r. postanowił, że spadek po Janie Kowalskim nabyła w całości …………………………

Zachowek jest uprawnieniem przysługującym zstępnym, wstępnym oraz małżonkowi spadkodawcy, którzy zostali pominięci w procesie dziedziczenia. Z racji tego, że spadkodawca sporządził testament w którym do całego spadku powołał Ciebie, ja zostałem pominięty.

Zgodnie z art. 991§1 k.c. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

W przypadku dziedziczenia ustawowego  otrzymałabym 1/2 majątku spadkowego po swoim ojcu. Oznacza to, że przysługujący mi zachowek będzie stanowił 1/4 masy spadkowej.

Z mojej wiedzy wynika, iż w skład majątku spadkowego wchodzi mieszkanie przy ul. ………………. w Warszawie o powierzchni ok. 50m2. Biorąc pod uwagę średnią cenę mieszkań w tej okolicy, tj. ok. 8 tys. zł za m2, mieszkanie to jest warte ok. 400 000 zł. Według powyższych ustaleń zachowek wynosić będzie  100 000 zł

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, wzywam Panią do dobrowolnej zapłaty kwoty 100 000 zł tytułem zachowku  w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nieuiszczenia przedmiotowej kwoty we wskazanym terminie, spawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Uprzejmie proszę o przekazanie wyżej wskazanej należności na wskazany poniżej rachunek bankowy o numerze: …..

…………………..

/podpis/

Powyższy wzór wezwania do zapłaty zachowku jest jedynie przykładem tego jak można takie pismo przygotować. Najważniejsze jest aby pismo zawierało kwotę o którą się ubiegasz, z jakiego tytułu ma nastąpić zapłata i w jakim terminie chciałbyś aby nastąpiła zapłata.

 

 

Mediacje w sprawie o zachowek

Katarzyna Pluta03 grudnia 2017Komentarze (0)

W ostatnich latach bardzo popularne stały się mediacje na które Sądy kierują skonfliktowane strony postępowania sądowego.

W każdej sprawie sądowej  i na każdym etapie sprawy Sąd może skierować strony na mediacje.

Czy warto zatem iść na mediację? Czy mediacje w sprawach o zachowek są możliwe?

Ja osobiście zazwyczaj zachęcam swoich klientów do udziału w mediacjach i staram się dążyć do ugodowego załatwienia sprawy. Wszystko zależy oczywiście od konkretnego przypadku bo ugoda nie zawsze jest możliwa. Obie strony muszą być zdolne do kompromisu.

Jeśli zastanawiasz się czy warto skorzystać z mediacji to odpowiadam, że warto. W sprawach o zapłatę zachowku mediacje są jak najbardziej możliwe. Sąd na Twój wniosek skieruje Cię i Twojego przeciwnika na mediację i wyznaczy osobę mediatora.  Aby mediacja mogła się odbyć muszą na nią wyrazić zgodę obie strony postępowania. Jest możliwość aby Sąd skierował Cię do mediatora wybranego przez Ciebie. Sąd czasami pyta się na rozprawie, czy strony chcą wskazać konkretnego mediatora.

Później mediator skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię i Twojego przeciwnika na spotkanie na którym będzie dążył do wypracowania ugody. Spotkań może być kilka, w zależności od tego czy będą postępy w prowadzonych rozmowach.

Mediacje są płatne.  Są ośrodki mediacyjne, które nie pobierają opłat, ale wtedy musisz zadbać o to aby Sąd skierował Cię do ośrodka, który nie pobiera opłat.

Mediacje w sprawie o zachowek

Koszty mediacji obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń. Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Jeśli na mediacjach uda się osiągnąć porozumienie mediator przygotuje ugodę, którą następnie prześle do Sądu. Musisz jeszcze raz stawić się w Sądzie na rozprawie na której Sąd tą ugodę zatwierdzi.

Darowizna kwoty wypłaconej na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci.

Jeśli wypłaciłeś z banku pieniądze należące do zmarłej bliskiej Ci osoby na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci i zastanawiasz się czy inni członkowie rodziny będą mieć do Ciebie roszczenie o zapłatę zachowku od tej kwoty  to przeczytaj ten wpis.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, czyli zapis bankowy.

Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). Kwestię tę reguluje art. 56 prawa bankowego.

Kwota wypłaty,  bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku, która na dzień 18.11.2016r. wynosi 85 183,00 zł. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Jak zatem należy traktować przekazanie środków pieniężnych w ramach powyższej dyspozycji na rzecz np. jednego z dzieci?

Załóżmy, że mamy następujący stan faktyczny. Zmarły Jan Kowalski w chwili śmierci był wdowcem i miał dwoje dzieci. Posiadał na rachunku bankowym kwotę 70 000 zł. Jan Kowalski zapisał wszystkie posiadane środki na rzecz syna Piotra. Drugi syn Paweł nie dostał nic. Jan Kowalski nie zostawił po sobie żadnego spadku. Pieniądze objęte dyspozycją na wypadek śmierci były jednym składnikiem spadku. Czy synowi Pawłowi coś się należy od brata Piotra?

W orzecznictwie Sądów wyrażane są rozbieżne zdania jak należy traktować wypłacone środki pieniężne na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci. Jednakże przeważają poglądy, że taka dyspozycja powinna być traktowana jak darowizna. Taki pogląd wyraziła również Elżbieta Skowrońska – Bocian w Komentarzu do Kodeksu cywilnego Część czwarta. Spadki, Warszawa 1995, s. 147-148, iż sumy wypłacone na tej podstawie należy doliczyć do spadku.

Przyjmuje  się więc, że kwota wypłacona pozwanemu na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci powinna zostać doliczona do spadku tak jak darowizna. Jest to rozrządzenie nieodpłatne, mimo, że uregulowane w sposób szczególny w Prawie bankowym. W zakresie celu przysporzenia instytucja ta nie różni się w sposób istotny od darowizny i nie realizuje innych celów, jak np. umowa przekazania gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym mój przysłowiowy syn zmarłego Paweł ma roszczenie do brata o zapłatę tytułem zachowku kwoty pieniężnej od wypłaconej sumy 70 000 zł na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci. Udział Pawła w spadku po ojcu wynosił 1/2. W związku z tym zachowek będzie wynosił połowę udziału w spadku czyli 35 000/2 = 17 500 zł.

Pieniądze z polisy na życie

Katarzyna Pluta11 listopada 2017Komentarze (0)

Polecam bliźniaczego bloga zajmującego się tematyką spadków prowadzonego przez Adwokat Małgorzatę Woźniak pt.: Dział spadku bez tajemnic.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czy pieniądze z polisy na życie powinny zostać wliczone do substratu masy spadkowej od którego obliczana jest wysokość zachowku koniecznie zajrzyj do artykułu Polisa na życie czy wchodzi do spadku.

Pani Mecenas dzieli się ze swoimi czytelnikami przydatnymi informacjami dotyczącymi wszystkiego co wiąże się z podziałem spadku.

Znajdziesz Tam wiele ciekawych artykułów również takich, które obejmują wspólną tematykę działu spadku i zachowku. Pani Mecenas zamieszcza w swoim blogu przydatne wzory dokumentów, które mogą Ci się przydać.

Zapraszam do lektury bloga Dział spadku bez tajemnic. 🙂

 

Pani Mecenas, czy mam zawrzeć ugodę? Czy mam się zgodzić? Dlaczego mam płacić mojemu bratu zachowek  po rodzicach jeśli on nie opiekował się nimi w ogóle a teraz wyciąga ręce po pieniądze. To niesprawiedliwe!

Takie pytania usłyszałam ostatnio od mojej mocno spanikowanej klientki.

Do tej pory pisałam tutaj w większości o sporach dotyczących wypłaty zachowku, którymi zajmuje się Sąd.

Jednakże to nie jest tak, że wszystkie sprawy o zachowek kończą się w Sądzie.

Spotkałam się również ze sprawami dotyczącymi zapłaty zachowku, które zostały załatwione w sposób polubowny.

Aby mogło dojść do zawarcia ugody  obie strony muszą być skłonne do wzajemnych ustępstw. Kiedyś na jednej z rozpraw, w których brałam udział Wysoki Sąd powiedział, że w sytuacji gdy jest zawierana ugoda żadna ze stron nie jest do końca zadowolona ze sposobu zakończenia sprawy, bo wydaje jej się, że gdyby Sąd wydał wyrok, to byłby on korzystniejszy.

Trudno czasami znaleźć „złoty środek” ale myślę, że warto zawsze brać pod uwagę porozumienie się i podpisanie ugody.

Warto rozmawiać, zanim podejmiesz kroki prawne!

Zanim skierujesz sprawę do Sądu wezwij na piśmie osobę zobowiązaną do zapłaty zachowku!

Sąd jest ostatecznością.

Ugodę o zapłatę zachowku można zawrzeć poza Sądem, jak również na każdym etapie postępowania sądowego.

Do zawarcia ugody nie jest wymagana żadna szczególne forma. Wystarczy spisanie porozumienia na piśmie. Nie jest potrzebny do tego notariusz. Warto zawrzeć w ugodzie zapisy mówiące o tym czy zawarte porozumienie ostatecznie wyczerpuje roszczenia o zapłatę zachowku.

Jeśli masz wypłacić zachowek po rodzicach swojej siostrze czy bratu Twoja decyzja co do tego jak załatwisz tę sprawę wpłynie na zawsze na Twoje relacje rodzinne.

Oczywiście każda sprawa jest inna i nie da się generalizować, ale zawsze warto wiedzieć jakie są możliwości.